Kontakt do nas


Grupa BES
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5, 41-710 Ruda Śląska

INFOLINIA :
tel.32 706 99 00
fax.32 790 53 32

e-mail:bes@biurobes.pl

Godziny pracy : pn. - pt. 7:00 – 16:00

Kontakt

Super Team

 
Księgowość projektów unijnych

Dla wielu firm pierwsze zetknięcie się z problemem prowadzenia księgowości i rozliczania finansowego projektu finansowanego ze środków unijnych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach takich programów jak Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach takich programów jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest zagadnieniem bardzo trudnym. Projekty te podlegają ścisłym wytycznym w ich realizacji i rozliczaniu, które wymagają od każdej firmy wprowadzenia szczególnych procedur i szczególnych rozwiązań celem właściwego dokumentowania, księgowania i rozliczania wydatków kwalifikowanych, tak aby nie narazić firmy na powstanie wydatków, które zostaną uznane za niekwalifikowane. Firma BES może Państwu zaoferować kompleksowe wsparcie w rozliczaniu finansowym i prowadzeniu księgowości projektu. Możemy również zaoferować Państwu wsparcie w opracowaniu wewnętrznych rozwiązań dotyczących obiegu dokumentów i opracowanie zasad prowadzenia księgowości projektu unijnego zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu.

Posiadamy ponad kilku letnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu finansowym i prowadzeniu księgowości projektów unijnych. Personel naszej firmy z sukcesem prowadził administrację finansową i księgowość projektów unijnych wraz z personelem merytorycznym firmy realizującej projekty dokonał końcowego rozliczenia projektów z pozytywnym wynikiem. Obecnie dla naszych klientów prowadzimy księgowość projektów unijnych finansowanych ze środków EFS w ramach programu PO KL. Do tej pory przeprowadziliśmy rozliczenia kilku projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Oferujemy Państwu następujące usługi dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektów:

1.Działania związane z przygotowaniem dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi programu POKL lub POIG oraz wytycznymi  instytucji wdrażającej:

  • Dokonanie opisu dokumentów, zgodnie z wytycznymi
  • Sprawdzanie kompletności dokumentów finansowych otrzymanych od Beneficjenta pod względem wymagań instytucji wdrażającej

2.Działania związane w przygotowaniem wniosku o płatność oraz przygotowanie postępu finansowego za okres rozliczeniowy:

  • Sprawdzanie prawidłowości wydatkowania środków na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych (wyciągi bankowe, faktury itp.),
  • Sprawdzanie zgodności zapisów w ewidencji księgowej z przygotowywanym postępem finansowym projektu na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych projektu.
  • Korekta części finansowej wniosku o płatność po otrzymaniu wyników weryfikacji wniosku od instytucji wdrażającej, współpraca z beneficjentem celem przygotowania wyjaśnień i korekt.
  • Monitorowanie postępu finansowego projektu: utworzenie i bieżąca aktualizacja arkusza prezentującego postęp finansowy projektu i procent wykonania budżetu w podziale na zadania i na poszczególne pozycje.

Usługa obejmuje czas trwania projektu i jego rozliczenie. Wartość usługi jest ujęta w projekcie i nie stanowi dodatkowego obciążenia klienta.